Hea Alguse võrgustiku tugevdamine WANDA abil

„8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“;

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

 

 

Projekt: Hea Alguse võrgustiku tugevdamine WANDA abil

MTÜ Hea Algus on seadnud üheks prioriteediks õpetajate professionaalsete kogukondade (võrgustike) arengu. Selle projekti eesmärgiks on toetada Hea Alguse võrgustiku kõigi liikmete professionaalsust aidates sellega kaasa võrgustiku jätkusuutlikkusele ning osalejate tegevusvõimekusele. Projektitegevused on suunatud Hea Alguse võrgustikuliikmetele, kelleks on lasteaedade ja koolide õpetajad.

Projekti läbiviimise aeg: 1. nov. 2016 – 31. märts 2017

Projekti kaudu: 1) töötatakse välja  tegevuskava, mis suudab motiveerida võrgustikuliikmeid osalema ning panustama uute ideede rakendamisel;  2) motiveeritakse võrgustikuliikmeid  kasutama uudset WANDA meetodit, et tulemuslikumalt hinnata, väärtustada, analüüsida oma tegevust õpetamisprotsessis; 3) jagatakse  saadud teadmisi oma asutuses/ühenduses teistele kolleegidele.

 

 

 

Sisutegevused

Viiakse läbi  2-päevane võrgustikukoolitus. Kuni 40-le osalejale antakse võimalus jagada  koolituselt saadud  teavet oma piirkonna haridusasutuses ja/ või haridusvaldkonnas.

Projekti lõppfaasis  analüüsitakse  toimunut ning  kavandatakse sidustegevusi projektiga algatatu laiemaks levikuks ja tegevuste jätkumiseks. Toetutakse osalejate tagasisidest kogutud materjalidele ja võrgustikuliikmete soovidele ning ettepanekutele.

 

 

Projekti tulemused:

– õpetajate vaheline võrgustikupõhine koostöö on muutunud professionaalsemaks; loodud on uusi kontakte erinevate asutuste vahel kogemuste vahetamiseks;

– õpetajad on teadlikud ja lähtuvad oma töös vajadustest teha üksteisega koostööd ja mõtestada õpetamise protsessi.

-võrgustikuliikmed on enam motiveeritud ja teadlikumad omavahelisest suhtlemisest ja kogemuste jagamisest

-aktiveerides ja kaasates protsessi uusi liikmeid ja institutsioone on suurenenud Hea Alguse lapsekesksete põhimõtete rakendamine ja levik Eestis ning seeläbi tulemuslikum ka uueneva õppeprotsessi juurutamine koolides ja lasteaedades.

 

Innovaatilisus ja uuenduslikkus

Projekti lisaväärtuse loomisel on suureks abiks ISSA poolt algatatud ning toetatud tegevused. Õpetajatöö rahvusvahelist standardit („Competent Educators of the 21st Century“) oleme kasutanud alates 2005. aastast õpetajatöös oluliste valdkondade mõtestamiseks ja arendamiseks. Sellega jätkame ka käesoleva projekti raames.

Uuendusliku ja innovaatilise suuna annab sellele projektile WANDA metoodika kasutamine. MTÜ Hea Algus sai WANDA-ga võimaluse tutvumiseks ISSA „Peer Learning Activities“ programmi abil, milles WANDA metoodikat rakendati 2013. aastast edukalt erinevates ISSA riikides (Ungari, Sloveenia, Horvaatia, Tšehhi jt). Sellele kogemusele toetuvalt töötasime 2015. aastal koostöös Artevelde Ülikooliga (Gent, Belgia) välja pilootprojekt MTÜ Hea Alguse jaoks, milles Eestist osales 15-ne erineva asutuse esindajad. Käesoleva projekti kaudu laiendatakse WANDA kasutajate gruppi.

WANDA meetodi abil toetatakse professionaalse töö kvaliteeti ning aidatakse kaasa grupiprotsesside juhtimisele, analüüsile ja tagasisidestamisele. Rahvusvaheliselt toetub metoodika erinevate maade (Belgia, Inglismaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Hispaania, Holland jt.) kogemustele, mis puudutavad  lastega tegelevate täiskasvanute töö kvaliteeti. WANDA peab oluliseks tööd sotsiaalsete muutuste saavutamiseks läbi avatud suhtlemise, keeruliste probleemide arutlemise, koostöö, ning laste, lapsevanemate ja kolleegidega uute teadmiste, käitumisviiside loomise.

 

Projekti tulemusena:

– osalejad mõistavad paremini WANDA- nõustamisprotsessi olemust ja oskavad seda rakendada;

– paranevad osalejate koostöö- ja probleemide lahendamise oskused pingevaba õhkkonna loomiseks oma kollektiivis;

– õpetajad saavutavad oma töös paremaid tulemusi, vahetades ideid ja kogemusi lapsekeskse lähenemise üle eesmärgiga tõsta laste õpimotivatsiooni;

– WANDA meetod toetab kaasavat ja demokraatlikel väärtustel põhinevat haridust, kasvatab ühiskonna suutlikkust koostoimimiseks ja arenguks;

– õpetaja ja koolijuht saavad õiguse kasutada WANDA materjale oma töös;

– osalejad mõistavad võrgustikutöö vajadust ja on motiveeritud panustama sellesse.

 

Projekti seotus võrgustiku või professionaalse õpikogukonna aastase tegevuskavaga

Võrgustiku 2016. aasta tegevuskava üheks olulisemaks valdkonnaks on Hea Alguse võrgustiku liikmeskonna mitmekülgne toetamine ja uute õppimisvõimaluste loomine.

Käesoleva projekti kaudu  luuakse 40-le Võrgustikukoolitusel osalejale otsene võimalus tutvuda WANDA-metoodikaga ja seda oma haridusasutustes kolleegidele jagada.

 

Hea Algus peab oluliseks koostööd teiste võrgustikega. Selle abil saame suurendada WANDA-meetodi kasusaajate hulka.

Võrgustikukoolitus 17.-18.01.2017

 

WANDA metoodika tutvustamiseks ja praktiseerimiseks viidi läbi 2-päevane võrgustikukoolitus.  Osales 43 inimest  erinevatest koolidest ja lasteaedadest. Kaasatud olid ka MTÜ Hea Algus juhatuse liikmed ja ühingu nõustaja, lelle eestvedamisel viidi läbi „mõttetalgud“ võrgustiku  senise tegevuse tutvustamiseks ja analüüsimiseks.

Kõigil osalejatel on edaspidi võimalus jagada projektitegevuse kaudu saadud  teavet oma piirkonna haridusasutuses ja/ või haridusvaldkonnas.

 

Täpsemalt tagasisidelehtede kokkuvõttest.

Lisa kommentaar