Koolitused

HEA ALGUSE KOOLITUSKESKUSE KOOLITUSTEST

Keskseteks teemadeks koolitustel on õpikeskkonna loomine; meeskonnatöö; lapsevanemate kaasamine; lapse arengu tundmine ja hindamine; lapse kaasamine mõtestatud õpiprotsessi (individualiseerimine ja eesmärgipärane planeerimine); õppimine mängu kaudu; ainete ja valdkondade lõimumine; lapse päeva tasakaalustamine; erivajadustega laste varane märkamine ja kaasamine; avatud töökeskkonna loomine; laste sotsiaalsete oskuste arendamine; õpetaja rollist lapsekeskses klassiruumis; aktiivõppemeetodide kasutamine; 21. sajandi õpetajatöö standardi rakendamine (ISSA rahvusvaheline õpetajatöö standard).

 

Praktikarühmad ja -klassid

Alates 1994. aastast, kui Hea Alguse projekt käivitus Avatud Eesti fondi toel, pöörati väga palju tähelepanu lasteaedade meeskondade (kogu rühma personal) ja lapsevanemate koolitamisele. Eesmärgiks oli tugevate Hea Alguse nn näidisrühmade sisseseadmine (model site).

 

Alates 1996. aastast alustati süstemaatilist koolitamist juba Eesti oma koolitajate poolt koostatud ja meie oludele kohandatud õppekava järgi, mis suures osas kehtib siiani. Seose ulatusliku laienemisega lasteaedades ja koolis, tekkisid ka uued näidisrühmad ja -klassid Viljandis, Võrus, Rakveres, Põlvas, Pärnus, Paides, Türil, Tartus, Tallinnas ja ka väiksemates kohtasdes üle Eesti. Tänaseks on välja kujunenud tugev praktikarühmade ja -klasside võrgustik, mis aitab oluliselt kaasa lapsekeskse õppekava rakendamisele.

Hea Alguse Koolituskeskus (HAKK) sai ametliku koolitusloa 15. märtsil 2000. Samast aastast omame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava “Lapsekeskne metoodika lasteaias ja koolis” (MTT nr 163677).

 

Õppekavas on erinevatel teemadel koolitusi lasteaia- ja kooliõpetajatele. Aastate jooksul on välja kujunenud olulised teemad, mis aitavad kaasa lapsesõbraliku mõtteviisi metoodiliste võtete levitamisele seoses riikliku õppekavade rakendamisega.

Koolitajad

Hea Alguse koolitajad on saanud väljaõppe erinevatel rahvusvahelistel koolitusel. Koolitajate hulgas on tuntud Hea Alguse praktikuid, aga ka ülikoolide õppejõude ja erinevate elualade inimesi.