Hea Algus – avatud haridusmudel lasteaias ja koolis

Toimumisaeg:  1.01.– 31.12.2017

Projekti eesmärk:  lapsekesksuse lahtimõtestamine ja  tulemuslikum rakendamine lasteaedades ning I ja II kooliastmes kasutades väärtuspõhist haridusmudelit ning aktiivõppel ning loovusel põhinevaid tehnikaid.

Et koolitusprogramm saaks reaalseid vajadusi arvestav, soovime selle ettevalmistamisel arvestada paljude osapoolte arvamusi kutsudes selleks  ellu Hea Alguse MÕTTEKOJA. Meie eesmärgiks on koolituse kaudu saavutada olukord, kus lapsekesksust, loovust ning aktiivset õppimist mõistetakse haridusosaliste poolt märgatavalt ühtlasemalt ning  õppekava rakendub tulemuslikumalt. Seeläbi paraneb lastele võimaldatava hariduse kvaliteet. Eriliselt soovime, et mõisted lapsekesksus ja loovus saaksid laste elus reaalsuseks ja et Eesti lapsed võiksid lasteaias ning koolis  käia õhina ja huviga ning tunda koolirõõmu.

Projekti sihtgrupiks on lasteaedade  ja koolide õpetajad üle Eesti.  Lõppkasusaajaiks on sihtgrupi poolt otseselt mõjutatavad lasteaia- ja koolilapsed.

Projekti sisuline kokkuvõte:

Käesoleva projekti kaudu soovime kaasa aidata väärtuskasvatust, aktiivõpet ning loovust toetavate õpetamismeetodite rakendamisele lasteaias ja koolis (HTM-i prioriteetne valdkond).  Silmas pidades  MTÜ Hea Algus 20-aastast töökogemust lapsekeskse hariduse põhimõtete levitamisel, laialdast üle-eestilist võrgustikku, erialast pädevust koolitajana ning olemasolevat õppekirjandust ja koolitusmaterjale, soovime oma tegevust jätkata avatud ja uuendustele suunatud õppiva organisatsioonina. Lapsekeskse hariduse põhimõtete tulemuslikumaks rakendamiseks ning õpetajate toetamiseks kutsume ellu Hea Alguse MÕTTEKOJA (HAMK) ja käivitame dialoogi erinevate haridusega seotud osapoolte vahel.

Koostatakse 60- tunnine (kokku 5 koolituspäeva 2+2+1) koolitusmoodul. Koolitused viiakse läbi 2-s grupis.  Koolitusmaterjalide koostamisel lähtutakse Hea Alguse ning projektipartnerite  senisest kogemusest ja uuenduslikest suundadest hariduses.

Projektikoolitused planeeritakse  läbi viia tsüklitena,  sellega luuakse võimalus õpitut praktilises töös proovida ning kogemusi reflekteerida.  Tsüklite vahelisel perioodil saavad osalised tegelda enesetäiendamise ja iseseisva tööga, samuti katsetada õpitud meetodite toimimist oma kollektiivis. Kõik koolitatavad saavad võimaluse külastada 1-2 aktiivse õppimise asutust, st osaleda seal pakutaval õpetajate grupikoolitusel.

Koolituste läbivad teemavaldkonnad on:

  • lapsekesksuse lahtimõtestamine ja rakendamine kõigi lastega tegelevate täiskasvanute poolt
  • aktiivse õppimise võimaluste tutvustamine ja kasutamine lasteaias ja koolis
  • vääruspõhise hariduse mudeldamine (VEPA, väärtuskasvatuse mängud)
  • piirideta õppimise: loovate ja innovaatiliste õpetamismeetodite/võtete (sh ettevõtlikkus- ning uuriv õpe, vaikuseminutid jne) rakendamine
  • suhtlemine erinevatel tasanditel (juhtkond, kolleegid, erialaspetsialistid, õpetajaabid, lapsevanemad, lapsed, üldsus, meedia); toimetulek erinevates olukordades
  • õpetajatöö kvaliteedi toetamine kasutades rahvusvahelist ISSA õpetajatöö standardit

Koolituse 1.osa toimub Tartus, 2. osa Tallinnas (aeg: sept -okt kokkuleppel grupiga ). Koolitus, lõuna-ja kohvipausid  on osalejatele tasuta, vajaduse korral leiame ööbimisvõimaluse projekti poolt.

Projekti koolitusprogrammi lõpetame Hea Alguse MÕTTEKOJA juhtimisel toimuva Koostööfestivaliga (novembris) – kogemuspõhise teemaseminariga  kuni 80-le osalejale.

Projekti tulemusena valmib teabematerjal (~200 lk) kasutamiseks õpetajatele, lapsevanematele ja üldsusele.  Seda saab kasutada ka projektijärgselt.  Selle kaudu saab Hea Alguse lapsekeskne õpetus toetada kehtiva õppekava elluviimist.

Projektimeeskonda kuuluvad: Liivi Türbsal – projektijuht;  Taimi Schmidt – materjalide looja ja koolitaja; Gerda Sillaste – tegevuste koordinaator. Lisaks kaasatakse eksperte, HA MÕTTEKOJA liikmeid, lektorid ja vabatahtlikke.

Projekti elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

Lisa kommentaar