Projekt VÜF-SP 12-32 ” MTÜ Hea Alguse Avatud Perekeskus”

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetuse suurus 34 397,23 eurot.

Projekti kestvus: 01.11.2012-30.04.2014

Projekti raames ja toel soovime käivitada avalikke teenuseid pakkuva Perekeskuse, mille tegevus on suunatud pilootprojektina Tartu linna ja maakonna 0-10 aastaste lastega peredele.

Perekeskuse poolt pakutava avaliku teenuse fookuses on:

  • sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
  •  sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused
  • vaba- ja huviharidusega seotud teenused;

 

Teenuste sisuks on: koolitused lastevanematele; perede nõustamine; mängutoateenused; perekohvikud; loov-ja huvitegevused; toetavate trükiste väljaandmine jne. Teenused käivitatakse järk-järgult ning viiakse ellu lähtuvalt sihtgrupi vajadustest ja soovidest.

Projekti sihtrühmaks on kõik 0-10 aastaste lastega pered. Võimalikult minimaalse osalustasu eest soovime pakkuda lapsevanematele (s.h.vanavanematele) kvaliteetseid teenuseid.

Projekt on jätkuprojektiks 2012. aastal märtsist-juunini toimunud ning samuti Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projektile, mille käigus valmis Perekeskuse  toimimise äriplaan.

Projekti kaudu:

–          saab lapsevanem teadmisi ja oskusi, kuidas iseseisvalt toime tulla lapse arendamise, suunamise ja kasvatamisega

–           kasvab lapsevanema teadlikkus tema peret toetavatest sotsiaal-, haridus- ja meditsiiniteenustest ning toetustest

–          on loodud võimalus lastevanemate kompetentsi suurendamiseks (loovus, ühistegevus, individuaalne ja lapsekeskne lähenemine, hariduslikud erivajadused)

–          laienenud on lapsevanemate omavaheline suhtlusvõrgustik, sotsiaalne kaasatus, üksteise toetamine

–          lapsevanem on teadlikum emotsionaalse reguleerimise võimalustest

–          projektimeeskond on saanud ülevaate projektis osalenud lapsevanemate spetsiifilistest probleemidest ja (täiendavatest) vajadustest (nii teenustest kui ka toetustest)

–          organisatsiooni seisukohalt on suurenenud tegevusjuhendajate ja projektimeeskonna kompetents

Lisainfot projekti tegevuste kohta vaata täpsemalt  www.heaalgus.ee/perekeskus

 

Lisa kommentaar