Toimumisaeg:  veebruar-detsember 2013

Läbiviija:  MTÜ Hea Algus ( www.heaalgus.ee; info@heaalgus.ee)

Projekti sisuline kokkuvõte: Käesoleva projekti kaudu soovitakse kaasa aidata lasteaia, perede ja kogukonna koostöö toetamisele koolieelses eas (HTM-i prioriteetne valdkond2.1). Üle-eestilise projekti kaudu algatatakse erinevate maakondade haridusinimesi, lapsevanemaid ja õpetajaid kaasavad diskussioonid avatud suhtlemise ja efektiivse meeskonnatöö korraldamise võimalustest lasteaedades.

Leiame,  et koostöö ja töökorraldus lasteaias (rühmades) ei ole laste huvides vaid sageli lähtub asutuses töötavate täiskasvanute vajadustest. Oma tegevuse käigus Eesti haridusmaastikul oleme tuvastanud probleeme, mis meie veendumuse kohaselt takistavad hariduse arengut. Eelkõige kannatavad õpetajate tööga rahuloluning laste heaolu. Haridusosaliste vahel oleks vaja kokkulepet, väärtuste ja valikute ühtlustamist, diskussiooni. Selle lahendamiseks toimuvad märtsis-aprillis piirkondlikud teabepäevad Valgas, Viljandis, Tartus ja Tallinnas (täpsemalt lisatud tabelist). Osalema kutsume lapsevanemad, õpetajad ja õpetajaabid, maakondade haridusjuhid, asutuste direktorid, spetsialistid. Selle kaudu saame jagada osalistele teavet eelseisva projekti kohta ja koguda nendelt ettepanekuid koolitusmaterjali loomiseks, mis toetaks lasteaiaelu sujuvamaks muutmist ja täiskasvanute avatud suhtlejaks kasvamist

Toetudes eelnevale valmistame ette koolitusmaterjali ja leiame pädevad koolitajad teemakohaste koolituseläbiviimiseks 4-s Eestimaa piirkonnas. Koolitusmaterjalide koostamisel lähtume kindlasti  MTÜ  Hea Algus Koolituskeskuse  senisest koolituskogemusest ja kehtivast õppekavast (6317HTM). Koolitusmaterjalide loomise aluseks on kursus Avatud töökeskkonna loomine lasteaias, mis on meie õppekavas olnud alates 2008. aastast. Selle koolituse tulemuslikkust ja esitatud materjali rakendatavust oleme koolitajatena kogenud ning  selle tõendusmaterjaliks on ka nn. Hea Alguse mudellasteaedades/rühmades  toimiv eesmärgipärane meeskonnatööja avatud suhtlemine.

Projektikoolitused toimuvad aprillist oktoobrini 2013 tsüklitena 2+2 päeva (täpsemalt lisatud tabelist),  sellega loome võimaluse õpitut kiiresti praktilises töös proovida ning kogemusi reflekteerida. Tsüklite vahelisel perioodil saavad osalised tegelda enesetäiendamise ja iseseisva tööga, samuti katsetada õpitud meetodite toimimist oma kollektiivis. Koolitused on seotud õpetajatöö praktilise vaatlusega erinevates lasteaedades.

Peame koolituste käigus oluliseks keskenduda järgmistele momentidele:

–          lapsekesksuse mõtestamine ja rakendamine kõigi lastega tegelevate täiskasvanute poolt

–          olukorra analüüs, milles iga täiskasvanu on lastele eeskujuks

–          suhtlemine erinevatel tasanditel (juhtkond, kolleegid, erialaspetsialistid, õpetajaabid, lapsevanemad, lapsed, üldsus, meedia)

–          iseenda töö juhtimine ja reflekteeriv väärtustamine

–          õpetajatöö kvaliteet

 

Projekti sihtgrupiks onEesti lasteaedade baasil loodud 3-liikmelised meeskonnad, mille koosseisu kuuluvad lasteaiaõpetaja, juhtkonna esindaja/lapsevanem /tugispetsialist /õpetajaabi.

Koolitusel kasutame Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse ISSA (International Step by Step Association; www.issa.nl) aastate jooksul välja töötatud ning edukalt rakendatud metoodikat ja materjale (ISSA Quality Resource Pack , sealhulgas Competent Educators of the 21st Century; Putting Knowledge into Practice – Guidebook for Educators on ISSA’s Principles of Quality Pedagogy).

 

Koolituste kaudu kogutud edulood kogume ja vormistame teabematerjali-trükisena kasutamiseks laiemale sihtgrupile.  Materjalide väljatöötamisel kasutame projektimeeskonna, ekspertide ja võimalikult paljude koolitatavate kogemusi ja ettepanekuid ning kaasame nad otsesesse materjalide väljatöötamisse. Sellega kaudu toetame õpetajate eneseusku ja soovi veelgi paremini oma meeskond toimima panna.

Projekti lõpetame kogemuspõhise teemaseminariga novembris kuni 40-le koolitustel osalenule. Selle kaudu jagame üksteise ning laiema üldsusega õpitut ning kavandame uusi sihte

Piirkonnapäevade ja koolituste läbiviimine toimub järgnevalt:

  piirkonnapäev koolituse I osa koolituse II osa
Tartu 5.märts 17.-18. aprill 3.-4. oktoober
Valga 22.märts 10.-11. sept 31.okt-01. november
Viljandi 26.märts 5.-6. september 18.-19. november
Tallinn 5.aprill 26.-27. september 14.-15. november

 Projektijuht:  Liivi Türbsal

Juhtiv koolitaja: Taimi Schmidt

Projekti läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu