Väärtuste võrgus 2011. a.

Läbiviimise aeg: 1. jaanuar 2011 – 30. september 2011

Projektipartnerid:

– MTÜ Hea Alguse Koolituskeskus

– Pärnu Lasteaed Päikesejänku

– Mammaste Lasteaed-Algkool

 

Projektitegevused ja sihtgrupp: viiakse läbi erinevate maakondade lasteaedes ja koolides. Otseseks sihtgrupiks on lapsed ja pered, kelleni jõutakse õpetajate kaudu. Projektiga on haaratud 15 maakonda, kokku kuni 40 kooli ja lasteaeda. Projektitegevused on otseselt planeeritud tööks lasteaialaste ning I ja kooliastme õpilastele. Koolitustel (2+1 päeva) osaleb 120-150 õpetajat/koolijuhti/lapsevanemat, kes rakendavad omandatut töös ~4000 lapsega. Igast asutusest osaleb ~3 liikmeline meeskond, millesse kuulub kindlasti nii õpetajate kui ka juhtkonna esindaja ning võimaluse korral ka lapsevanem. Ühe koolitusgrupi suuruseks on 25-30 inimest.

 

Koolitused toimuvad 5-s maakonnas järgmiselt (2+1 päeva) grupp linn. Toimumisaeg (2 päeva)

I Tartu 21.-22. veebruar
II Põlva 3.-4. märts
III Pärnu 9.-10. märts
IV Tallinn 16.-17. märts
V Jõhvi 29.-30. märts

 

Projekti käigus määratletakse selgepiirilisemalt iga osaleva asutuse (kool või lasteaed) väärtused tulenevalt asutuse kontseptsioonist ning eesmärkidest. Samuti laste, vanemate ja õpetajate ühisväärtused ja leitakse võimalikud teed nende saavutamiseks. Koolituste (2+1 päev) käigus ühtlustatakse osalejate teoreetilised teadmised ning mõjutatakse neid pöörama enam tähelepanu iga täiskasvanu/õpetaja olulisele rollile laste alusväärtuste kujundamise pikaajalises protsessis. Erinevatel tasanditel, st rühmades-klassides, koolides-lasteaedades viiakse läbi väärtustel põhinevaid tegevusi lõimides neid igapäevasesse õppetegevusse ja korraldatavatesse üritustesse Osalejad saavad võimaluse õppida tundma ja viia ellu ideid, mis põhinevad nii üksteise kogemustel kui ka vabariigi väärtuskasvatustöös tunnustust leidnud haridusasutuste tööl (Mammaste algkool-lasteaed ja Pärnu Päikesejänku lasteaed). Peame äärmiselt oluliseks tööd kõigi last ümbritsevate täiskasvanutega, kes on otseselt seotud kooli-, lasteaia- ja kodukeskkonnas toimuvaga ning keskkonna loomisega nii füüsilises, emotsionaalses kui ka sotsiaalses plaanis. Koolitades õpetajaid saame nende kaudu jõuda laste ja peredeni.

 

Projekti eesmärk:

1) Väärtuskasvatusalane koostöö erinevate haridusasutuste vahel: koolid, lasteaiad ning MTÜ Hea Alguse Koolituskeskus, on tugevnenud. Üksteise kogemusi kasutades on jõutud nähtavate tulemusteni nii asutuse kui klassi/rühma tasandil.

2) Vastavalt riiklikus programmis „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ esitatud väärtustele on suunatud laste ja täiskasvanute väärtushoiakuid ning mõjutatud väärtushinnangute kujunemist.

3) Loodud on väärtuskasvatustöö läbiviimist toetav ning propageeriv materjal: poster koos teabematerjaliga kasutamiseks laiema sihtgrupi teavitamisel ja väärtusteadlikkuse tõstmisel.

 

Projekti käigus ühendatakse omavahel:

– Hea Alguse Koolituskeskuse kogemus väärtuspõhise haridusmudeli rakendamisel koolis ja lasteaias ning koolituse läbiviimisel;

– Pärnu Lasteaed Päikesejänku kogemus väärtuspõhise õpetuse läbiviimisel väärtuste raamatu kaasabil ja väärtuste selekteerimisel nii asutuse tasandil kui koostöös asutuse siseste huvigruppidega;

– Mammaste Lasteaia-Algkooli praktiline väärtuspõhine tegevus: väärtushinnangute kujundamise kogemused, võimalused ja saavutused tundekasvatuse kaudu. Mammaste Lasteaia-Algkooli personali väärtuste selgitamise etapid, väärtustele tugineva organisatsioonikultuuri kujundamise kogemuse;

– kõigi osalejate ideed ja edulood väärtuskasvatuses.

 

Koolituse osalustasu ühe inimese kohta on 20 EUR x 3 päeva = 60 EUR.

Osalejate toitlustamine ja majutus (soovi korral) kaetakse projekti vahenditest.

 

Huvi korral anna endast või oma asutusest teada aadressil info@heaalgus.ee

 

Projektijuht Liivi Türbsal, MTÜ Hea Algus

 

Projekti läbiviimist toetab Avatud Eesti Fond

AEF_logo

 

 

Projekt Väärtuste võrguspdf

 

Tegevuskavapdf

Lisa kommentaar