ESF programmi VÕRGUSTIKUPROJEKT

MTÜ Hea Algus on ellu viimas õpetajate koostöövõrgustiku arengule suunatud projekti, mida toetab ESF Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ /1.1.0704.09-0004/)

Projekti põhitegevused viiakse läbi vastavalt projekti põhimeeskonna ja tuumikgrupi poolt koostatud tegevusplaanile ja on suunatud lasteaia- ja kooliõpetajate omavahelise suhtluse ja võrgustikukoostöö aktiviseerimine ja edasiarendamine.
Projektikogemusest saadud motivatsioon on innustuseks edaspidiseks koostööalaseks ettevõtmiseks, jätku- ja uute tegevuste ellukutsumiseks ning käivitamiseks.

Piirkonnapäevad (kokku 5)
Toimuvad 1-päevase üritusena 5-s erinevas Eestimaa piirkonnas:
· Raplamaa piirkonnapäev Raplas 20. oktoobril 2010
· Läänemaa piirkonnapäev Haapsalus 5.novembril 2010
· Ida-Virumaa piirkonnapäev Narvas 28. Veebruaril 2011
· Järvamaa piirkonnapäev Paides 9. märtsil 2011
· Tartumaa, piirkonnapäev Kõrvekülas 15. märtsil 2011
Üritusel osalejaid on ~30 võrgustiku liiget igast piirkonnast. Osalema kutsutakse selle piirkonna võrgustikuliikmed, samuti kaasatakse uusi lapsekeskse metoodika pooldajaid. Eesmärgiks on lapsekeskse õpetuse väärtustamine ja huvi tekitamine selle rakendamise vastu. Piirkonnapäevad on temaatilise sisuga, lähtutakse võrgustiku tuumikgrupi poolt seatud prioriteetidest ja aktuaalsetest teemadest hariduses. See on võimalus ka uute koolituste tutvustamiseks ja koolitusvajaduse analüüsimiseks

Seminarid Hea Alguse mudelrühmade/klasside õpetajatele. (kokku 3)
Viiakse läbi Hea Alguse mudellasteaedades
· Rakveres 17.septembril 2010
· Tartus 22. veebruaril 2011
· Pärnus 21. aprillil 2011
I Seminaride eesmärgiks on õpetajatöö kvaliteedi hoidmine, professionaalsuse toetamine ning uute progressiivsete haridusvõimaluste propageerimine ja teadvustamine. Osalejateks on Hea Alguse mudelrühmade/klasside õpetajad, õppealajuhatajad, piirkonna haridusjuhid. Igal üritusel 25 osalejat. Toimub praktilise töö vaatlus klassides/rühmades, järgneb analüüs ja arutelu. Igal seminaril on keskne teema: 1) Rakveres- väärtuskasvatus sotsiaalse kaasamise alusena. 2) Pärnus- õppekava võimalused ettevõtliku lapse kasvatamisel ja meediakasvatus 3) Tartus- Laste huvi ja õpimotivatsiooni hoidmine õpetajatöö professionaalsuse kaudu.

2-päevane Ühiskoolitus kuni 40-le osalejale Valgamaal. Teemaks “Arendades võrgustikutööd väärtustame lapsekeskset haridust Eestis” toimub 19.-20. mail 2011.Ühiskoolitus on projekti lõpuüritus, kus tehakse kokkuvõte projektiaasta jooksul toimunust ning kavandatakse jätkutegevused. Ühiskoolituse täpsemal sisulisel planeerimisel lähtume projekti tuumikgrupi nõupidamistel, piirkonnapäevadel ning mudelrühmade seminaridel üleskerkinud temaatikast ja projekti üldeesmärkidest.

Kokkuvõtvad tegevused:
Projekti põhimeeskonna ja tuumikgrupi poolt senise tegevuse analüüs ja võrgustiku jätkusuutlikkuse kavandamine. Tulemusi kajastatakse Hea Alguse kodulehel ja ajaveebis ning võrgustiku uudiskirjas.

Lisa kommentaar