Võistlus „Sõnad üksi ja kambakesi koos“

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames välja eesti keele õpetamise kogemuste võistluse lasteaiaõpetajatele.
Lasteaed on väga elava õppimise keskkond. Õpitakse tundma maailma tervikuna ja selles toimima; ka keelelistele ja rahvuslikele väärtustele luuakse alus just lasteaia ja kodu koosmõjul. Missugusel viisil on teie lasteaias keelelise arengu arendamine mõtestatud ja korraldatud?
Milliseid mänge või mängulisi vahendeid teie lasteaias kasutatakse, et soodustada sõnadest ja lausetest arusaamist, nende tõlgendamist ja adekvaatset kasutamist? Mida mängite, et arendada kuulamisoskust, sh ka funktsionaalset kuulamisoskust? Kuidas innustate lapsi ilusasti kõnelema? Kuidas reageerite halvale keelekasutusele?
Milliste tegevustega soodustatakse teie lasteaias eesti kirjakeele õppimist? Mil moel ja milliseid tekste kasutades kujundate laste sõnavara? Missuguseid teisi materjale kasutate keeleõpetamise ettevalmistamisel?
Kuidas kasutate keelt või keeli kultuurilise enesetunnetamise süvendamiseks ja võimaliku lõimumise toetuseks?
Võistlusele ootame eesti keele oskuse arendamise terviklikke kirjeldusi, mis hõlmavad kolme teemavaldkonda: 1) keelest arusaamine, 2) hea ja ilus keelekasutus ja 3) keel kultuurilise enesetunnetuse ja lõimumise vahendina.
Võistluse eesmärk:
1. Innustada lasteaaedu oma keeletööd väärtustama ja mõtestama.
2. Koguda lasteaedade keeleõppe häid kogemusi.
3. Muuta head keeleõpetuskogemused üldiselt tuntuks ja kasutatavaks.
Oodatud on võistlustööd, mis:
1. Kirjeldavad mänge või muid tegevusi, mille abil sõnade ja sõnakombinatsioonide tähendusi õpitakse, ning kirjeldavad abivahendeid, mida selle juures kasutatakse.
2. Toovad näiteid adekvaatse keelekasutuse soodustamise kohta.
3. Kirjeldavad keelemänge, mille kaudu enda ja teiste kultuure vastastikku „tõlgitakse“ ja arusaadavaks muudetakse.
4. Esitavad need keelearenduse komponendid tervikliku süsteemina.
Hindamisel võetakse arvesse:
• Mõtestatust: keelemängud ja -tegevused on asetatud laiemasse suhtlemis- ja keelearengu konteksti.
• Mitmekülgsust: kirjeldatakse mitmekülgseid viise keelemängude ja -tegevuste läbiviimiseks.
• Uudsust: kirjeldatakse uudseid viise või vahendeid keelearengu soodustamiseks.
Koolitused ja auhindamine
Võistlustööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mida auhinnatakse ja mis kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis. Võistlustööde alusel kavandame lasteaiaõpetajate sügisese keeleseminari.

Võistlusel osalemiseks tuleb oma töö saata või tuua TÜ eetikakeskusesse (postiaadress: Ülikooli 18, 50090 Tartu; külastusaadress Jakobi 2, III korrus, Tartu) või läkitada e-posti aadressil eetika@eetika.ee .
Tööde esitamise tähtaeg on 14. september 2012. a.
Väärtusarenduse materjale ja lisainfot väärtusprogrammi kohta leiate aadressilt http://www.eetika.ee/arendus

Lisainfo
Katrin Velbaum
TÜ eetikakeskuse projektijuht
katrin.velbaum@ut.ee
737 5426; 53 084 099