Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides

Projekt kestab 21 kuud (11.08.2014 – 30.04.2016) ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuse programmi „ Riskilapsed ja-noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.

Toetuse suurus 193 240,98 eurot.

Lisainfo programmi kodulehelt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

Projekti kaasabil soovime lasteaedades ja koolides (kokku 40 asutust) edendada kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada suutlikkust riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel ning võimalike riskide ennetamisel, milleks on õpimotivatsiooni langus, koolist väljalangemine, probleemne käitumine. Projektipartneriks on MTÜ Pusa, kaasatakse TÜ spetsialiste, õpetajaid, erialaspetsialiste, lapsevanemaid, haridusjuhte, nõustamiskeskusi. Projektitegevuste kaudu toetame osapoolte omavahelist koostööd ja tegevussuutlikkust. Projekti koolitustegevustes kasutame innovaatilisi ning uudseid lähenemisi Eesti, Norra, Belgia ning Inglismaa koolitajatelt. Viime läbi eel- ja järeluuringu ning anname välja kogemuskogumiku headest praktikatest.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. 

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Projekti partner

 

MTÜ PUSA

MTÜ Pusa (registrikood: 80349691) loodi novembris 2012. aastal eesmärgiga soodustada laste ja noorte arengut läbi mitmekesiste tugiteenuste kättesaadavuse parandamise ja rakendamise.

Eesmärgi saavutamiseks viiakse ellu järgmisi tegevusi:

 • organiseeritakse ja viiakse läbi erinevaid laste ja noorte arengut soodustavaid tegevusi;
 • tehakse koostööd laste ja noortega seotud organisatsioonide ning õppe- ja kasvatusasutustega;
 • koolitatakse laste ja noortega töötavaid spetsialiste.

MTÜ Pusa senised projektid

2013

Projekt „Raamist välja“ raames korraldati ja viidi läbi loovust aktiveeriv kahepäevane õpilaskonverents.  Projekti rahastasid Tartumaa Noortefond ja Tartu Maavalitsus.

2013-2014

Projekt „Kõrge riskiga noorte ennetusprojekt – eesmärgistatud loov rühmatöö“. Projekti raames viidi läbi ligi 100le õpilasele eesmärgistatud loov rühmatöö sagedusega kaks korda nädalas, kuueteistkümnel korral, korra pikkuseks 90 minutit. Sihtgruppi olid kaasatud nii tavakooli õpilasi kui ka õpilasi, keda suunas rühmatööle Tartumaa alaealiste komisjon. Rühmatöö tulemuslikkuse hindamiseks viidi läbi teaduspõhine uurimus, mis näitas rühmatöö tõhususte eelkõige toimetulekul oma emotsioonidega ning sotsiaalsete oskuste parandamisel.

Projekti rahastas Siseministeerium.

Projekti tegevused

 

Projekti tegevus- ja ajakava 2014-2016
Pildigalerii

 • Fookusgrupi nõupidamised ja aruteluseminarid
  Projekti sisutegevuste monitooring, analüüs, planeerimine ja koolitusmooduli väljatöötamine.
 • Piirkondlikud infopäevad
  Projekti teabe vahendamine 4. piirkonnas: Tartus, Valgas, Jõhvis ja Pärnus.

Infopäevade kokkuvõte

Infopäevade slaidid

________________________________________________________________

Kandideeri ja täida osalemissoovi ankeet

________________________________________________________________

TEATIS!

Meil on rõõm teatada, et projekti „ Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“ töögrupp (11 liiget) on välja valinud 40 haridusasutust projektisse kaasamiseks.

Täname kõiki, kes kandideerisid.

Projektisse kaasatavate haridusasutuste nimekiri.

 • Koolitused

Projekti koolitustegevus viiakse läbi erinevatel tasanditel: fookusgrupp, õpetajad, erialaspetsialistid, lapsevanemad (sh hoolekogude esindajad), lapsed. Koolitustegevus toimub pikema perioodi vältel haridusasutuste meeskondadele. Koolituste abil soovime suunata ja anda sisendi  40-ne haridusasutuse sisestes ja välistes tugisüsteemides töötavate spetsialistide pädevuse ja koostööoskuste ühtlustamiseks.

Koolitusmoodul põhineb järgmistel alustaladel:

 1. Lapsekeskse õppeprotsessi rakendamine
 2. Grupiviisilised loovusel ja aktiivsel tegutsemisel põhinevate sekkumismeetodite kasutamine
 3. Õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi võimaluste kasutamine(LP mudel)
 4. Koostööoskuste arendamine

Praktilise sisuga koolitusmoodul lähtub vajadusest ennetada lasteaias ja koolis ilmnevaid võimalikke riske (nt õpimotivatsiooni langus, edasijõudmatus, probleemne käitumine, sh kiusamine).

Koolitustegevusi on kaasatud läbi viima pikaajalise kaasamisvaldkonna töökogemusega väliskoolitajad Norrast, Inglismaalt ja Belgiast.

Päevakavad:

Koolitusseminari päevakava TARTU 28.-30.04.2015

Päevakava SUVESEMINAR Käsmus 27.-28.08.2015

KAASAMISE SÕNAPILV

 • Supervisioon ja nõustamistegevused
  Kõik projekti kaasatud 40 haridusasutust saavad paralleelselt koolitustegevustega osaleda supervisiooni- ja nõustamisprotsessis ning võimaluse vahetada kaasamisalaseid kogemusi ning teadmisi. Luuakse veebikeskkond, mille abil toimub koolide/lasteaedade õpetajate ja spetsialistide interaktiivne jõustamine.
 • Uuring
  Projekti käigus viiakse läbi eel- ja järeluuring projekti kaasatud haridusasutustes. Uuring põhineb tõenduspõhisel metoodikal, mille abil selgitatakse välja efektiivseid sekkumisviise ja -mudeleid töös erivajadustega lastega.

Kokkuvõtvad järeldused eeluuringu põhjal

Ülevaade kaasava hariduse rakendumisest lasteaias ja koolis

 • Trükis
  Projekti käigus valmib juhendmaterjal „Kaasamise Kokaraamat: heade praktikate retseptikogumik“. Selles sisaldub infot koolitustegevuse, uuringu, heade kogemuste/praktikate kohta.

Ilmus trükis HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks, milles kajastame projekti “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” tegevusi ja tulemusi.HEAD HARIDUST LUUES

Trükise väljaandmist rahastas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust “Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis” Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Meediakajastus

 

Innove Uudiskiri 23 (september 2014):
http://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/uudiskiri/uudiskiri-23/hea-algus

Pressiteade 3. oktoober 2014

Õpetajate Leht 28.11.2014

Tartu Postimees 19. detsember 2014 (veebis: 18. detsember 2014 23:00):

http://pluss.postimees.ee/3030971/jarjest-enam-lapsi-laheb-erikoolidesse-ja-klassidesse

Pärnu Postimees 16. jaanuar 2015:
http://www.parnupostimees.ee/3057353/hea-algus-panustab-kaasavasse-haridusse
Pärnu Postimees 16.01.2015

Jåtten Skole 30. jaanuar 2015:
http://www.minskole.no/jaatten/artikkel/6189

Innove Uudiskiri 25 (veebruar 2015):
http://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/uudiskiri/uudiskiri-25/kaasavast–haridusest-norras

Innove Uudiskiri 27 (juuni 2015):
http://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/uudiskiri/uudiskiri-27/kaasava

Virumaa Teataja 19. september 2015 (veebis: 21. september 2015 08:05):
http://www.virumaateataja.ee/3334753/kaasamine-ja-sekkumine-aitab-luua-turvalise-maailma

Virumaa Teataja 19.09.2015

Innove Uudiskiri 28 (september 2015):
http://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/uudiskiri/uudiskiri-28/hea-alguse

Õpetajate Leht 01.04.2016

Õpetajate Leht 22.04.2016

Postimees 28.04.2016

Lõunaleht 12.05.2016

Eesti Haridusteaduste Ajakiri (EHA) http://eha.ut.ee

EHA tunnistas projekti “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” uuringuga seotud artikli sobivaks ning see avaldatakse 2016 a. sügisnumbris.

Viide

Häidkind, P. & Oras, K. “Kaasava hariduse mõiste ja õpetaja väljakutsed lasteaedades ning esimeses kooliastmes“. *Eesti Haridusteaduste Ajakiri*, 4(2) (ilmumas)

Overview of the project

 

The Child in safe educational system: the involvement and intervention for the interests of all childrenbenefits from 193 240.98 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the project is to develop better understanding of inclusive education and to strengthen working ability with children at risk by supporting them, using innovative and creative teaching methods.

 

The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway. Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA)  and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).

 

 

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

 

For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016.

 

 

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.

 

 

Project period: August 1, 2014 – April 31, 2016

 

All project activities are aimed to prevent positional risks that may occur in the kindergarten and at the school (e.g. bullying, loss of learning motivation and lagging) by rising competences of internal and external educational staff members and by improving functioning models of cross-sector collaboration.

Project execution methods rely on child-centred principles, using NGO Hea Algus’s, NGO Pusa’s and other partners’ (including external experts’) practical experiences.

 

The goal of this project is to promote principles of the inclusive education in kindergartens and in basic schools stage 1 (grades 1-3) and also increase their performance to deal with children at risk in preventing decrease of motivation, poor progress and problem behaviours, including bullying. Increasing competencies of employers of internal and external support system of educational institutions will make cross-sectoral cooperation models more effective.

 

Objectives

 1. Develop and implement functioning effective methods of inclusive education at schools and kindergartens for children and families (at risk).
 2. Involve educational, social and health experts to create coherent, child-centred and sustainable support system based on the principles of inclusive education.
 3. Developed and piloted need based training course for employers of internal and external support system.
 4. International specialists (Norway, Belgium and United Kingdom) will be mediate and implement training, mentoring and networking experiences to the direct target group.
 5. Carry out evidence-based study which has led to the better functioning and effective methods and techniques of inclusion.
 6. Compile and publish reference guide of experience – instructional material “Cookery-book of inclusion: collection of recipes of good practice”.

 

Expected results of the project

 1. Working focus group of 25 people has been created: monitoring and analysis for the project’s content of activities are taking place.
 2. The project’s focus group has been trained during 17 days; prepared up to 8 competent trainers.
 3. 4 regional days (Tartu, Jõhvi, Pärnu and Valga) to introduce the idea of ​​the project and to map training needs of the target group have been carried out; participants at least 120 people.
 4. 5-day training for 10 people has been held in Norway.
 5. Training course (80 hours) has carried out for project’s direct target group.
 6. Completed trainings for the target group at least for 40 institutions (kindergarten, school teams of 3-5 people from each institution) has been held in 4 (5) regions of Estonia.
 7. Children and their families (~2000 people) have been informed about operation of inclusive education model.
 8. As a result of the training: colleagues and other professionals (~400 people from the same institutions) have been included, with which hands-on experience of involvement is shared.
 9. 40 counselling trainings (one-day) has been taken place in kindergartens and at schools.
 10. 2 counselling centres from Estonia are included as good models. 4 project meetings have been held.
 11. Project activities and results are reported in the media: articles at least in 4 different printed presses are published.
 12. In collaboration with the University of Tartu a research-based study has taken place (40 schools/kindergartens).
 13. An experience guide / instructional material has been issued – the best material “Cookery-book of inclusion: collection of recipes of good practice”  (500 copies, 80 pages)
 14. To the website of Hea Algus has been created regularly updated project’s web support: articles, project information, support materials, research findings.

 

Project team / focus group

Liivi Türbsal – project leader

Gerda Sillaste – training coordinator

Lii Kaudne – counseling and supervision coordinator

Thea Marran – research coordinator

Liis Maski – assistant

Taimi Schmidt – editor, material corrector

Tiina Rum – IT specialist, website manager

Pille Häidkind – leader of research (University of Tartu)

Galja Fedulajev – accountant

Tiina Kivirand – expert from Ministry of Education and Research

Tiina Peterson – expert from Ministry of Education and Research

Trond Rekstad – trainer from Norway

Barry Groom – trainer from UK

Pat Patfoort – trainer from Belgium

 

SUMMARY OF PROJECT GOALS AND RESULTS

 

 

Summary of the interim report 11.08.2014-31.08.2014

Summary of the interim report 01.09.2014-31.12.2014

Summary of the interim report 01.01.2015-30.04.2015

Summary of the interim report 01.05.2015-31.08.2015

 

Summer training in Käsmu Agenda, August 27-28

 

Summary of the interim report 01.09.2015-31.12.2015

Summary of the interim report 01.01.2016-31.04.2016

 

 

The project promotor contact:

NGO Hea Algus

Veski 42, Tartu 50409

+372 742 1165; info@heaalgus.ee

Lisa kommentaar