Hea Algus eksperdina Bratislavas toimunud rahvusvahelisel seminaril “Inclusive Education: From Theory and policy to practice”`

Hea Alguse tegevjuht Liivi Türbsal ja Tartu Pääsupesa lasteaia eripedagoog Madli Vahtramäe said Avatud Eesti Fondi stipendiumi abil 3-6. detsembril 2012.a. võimaluse osaleda eksperdina Bratislavas toimunud rahvusvahelisel seminaril „ Inclusive Education: From Theory and policy to practice“.

Seminari peakorraldajaks oli Avatud Slovaki Fond (Open Society Foundation). Kaasatud olid nii koolide, lasteaedade, kui omavalitsuste haridusjuhid, lapsevanemad, ministeeriumi ning fondide esindajad, mittetulundusühingute ja keskuste spetsialistid erinevatest riikidest.

Osalejaid ja eksperte oli saabunud Armeeniast, Horvaatiast, Tšehhi Vabariigist, Ungarist, Serbiast ja Slovakkiast, kokku 37 inimest.  Kahe päeva jooksul tutvustati ettekannetes  erinevate maade kogemusi ja kirjeldati kaasamisega seotud edulugusid kui rakendatavaid mudeleid. Rohkete positiivsete näidete kõrval toodi välja ka olulised puudujäägid ja takistused, mis on ilmnenud koolides ja lasteaedades. Täpsemalt keskenduti Slovakkia riigis toimuvale kaasamisprotsessile. Seminari kokkuvõttena täiendati kaasamise kontseptsiooni ning toodi välja ideed ja soovitused töö jätkamiseks.

Eesti ettekandele püstitati järgmised eesmärgid:

  • tutvustada Eesti kaasava hariduse mudelit lähtuvalt HTM-i seisukohtadest  ja kehtivast seadusandlusest
  • anda ülevaade toimivatest headest praktikatest ja edulugudest Tartu Pääsupesa Lasteaia ja MTÜ Hea Algus näitel

Seminari käigus said kõik osalejad võimaluse kaasa rääkida Slovakkia kaasava haridusmudeli väljatöötamisel ning oma kogemuste vahendamisel. Lisaväärtuseks on võimalus kasutada kogutud andmeid ja loodud ettekannet ka edaspidi kui süstematiseeritud teemakohaseid materjale. See annab hea võimaluse aidata kaasa ühiskonna väärtusteadlikkuse tõusule seoses kaasamisprotsessiga ühiskonnas.

Seminariks valmistumisel tehti tihedat koostööd Tartu Lasteaed Pääsupesa juhtkonnaga ning Hea Alguse Pereprogrammi juhatajaga, et luua terviklikku pilti ja anda hea ülevaade kaasava haridusmudeli rakendumisest.

Ligipääs seminari käigus tutvustatud ettekannetele ja loodud personaalsed kontaktid, annavad võimaluse teemakohaste materjalide süstematiseerimiseks, kasutamiseks ning tutvustamiseks ka Eestis. Nende abil saav toetada uute samalaadiliste seminaride läbiviimist.

Seminaril osalemine andis väärtusliku ja praktilise kogemuse.