Suveuudised 2010

Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kontekstides
4.-5. juunil 2010 korraldas Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi Kasvatusteaduse osakond Tiiu Kuurme eestvedamisel Tallinnas konverentsi Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kontekstides.
Hea Alguse koolide kogemusi tutvustas Liivi Türbsal oma ettekandes`Koolirõõmu otsides`. See oli hea võimalus näidata Hea alguse lapsekeskse õpetuse 15-aastast kogemust ja rakendamise vajadust ning võimalusi Eesti koolides.
Praktiliste oskuste töötoas esines Merike Lillo teemal `Arendavad mängud Hea alguse rühmas`. Töötoas tutvustas Merike enda poolt valmistatud õppemänge.
Esinejate hulgas olid Soome, Taani ja Saksamaa erinevate pedagoogiliste süsteemide esindajad ja tegevõpetajad Eestist. Konverentsi ettekannetest on koostamisel kogumik.
 
 
21. sajandi kompetentne õpetaja = Õpetajatöö kvaliteet
8.-11. juunil kogunesid Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse (ISSA) õpetajatöö eksperdid Horvaatia pealinnas Zagrebis nõupidamisele. Osalejaid oli 16-st riigist: need, kes peavad oluliseks õpetajatöö kvaliteeti ja ühtset arusaamist kvaliteetsest haridusest.
Eesti Hea Alguse esindajatena osalesid Liivi Türbsal ja Taimi Schmidt. Ühiselt arutleti ISSA võrgustiku võimalusi ja erinevate riikide koostöövajadusi. Testiti ka uut töövahendit õpetaja professionaalsuse määratlemisel Competent Educators of the 21st Century – principles of quality pedagogy. Osalejad said võimaluse külastada Zagrebi lasteaedu ja koole ning linnavalitsust. Väga motiveeriv oli näha lapsekesksuse põhimõtete rakendumist erinevates haridusasutustes ning linna toetavat hoiakut haridusele. 
 
 
Õpetajate kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine
29.-30. juunil osales Liivi Türbsal ESF programmi `Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2013` raames Haapsalus pedagoogide kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamise ja rakendamise  töögrupis, mis valmistas ette materjale õpetaja kutseaasta läbinud noorte õpetajate hindamiseks. Käesoleval aastal toimub õpetaja kutse andmine ESF-i programmi toel.
18.-19. augustil osalesid MTÜ Hea algus esindajad Liivi Türbsal, Jana Pillmann ja Elma Piirimägi kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitusel Pärnus. Rõõmustav on see, et alates sellest aastast kuulub Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse juures tegutseva hindamiskomisjoni koosseisu ka MTÜ Hea Algus esindaja. 
 
ISSA konverents Riias
12.-14. juulil toimus Riias Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse (ISSA) aastakonverents erivajadusega laste kaasamise teemal: `Embracing inclusive approaches for children and youth with specialeducation needs`. 
Konverentsi korraldajateks olid The Council for Exceptional Children; The Division of International Special Education and Services; the Center for Education Initiatives ja ISSA – International Step by Sep Association. Osalejaid oli üle 500, sh varase lapseea spetsialistid, uurijad, poliitikud, õpetajad, haridusjuhid ning erinevate organisatsioonide esindajad rohkem kui 60-st maailmariigist. Eestit esindas konverentsil 9 inimest: Tiina Peterson HTM-st; Meeli Pandis SOS International ühendusest; Kaja Olenko Keila Koolist; Liivi Türbsal MTÜ-st Hea Algus; Jana Pillmann, Reet Rajamäe, Ly Laane ja Madli Vahtramäe Tartu Pääsupesa Lasteaiast.
Konverentsi korraldajaid toetasid Open Society Institute; UNICEF CEE/CIS; Läti HTM.
Esinejate hulgas oli rohkesti maailmatasemel teadlasi. Lisaks peaesinejatele oli töötubades -kokku 69, võimalik osa saada paljude erinevate riikide hariduselust. Eesti kogemusi erivajadusega laste kaasamisel tutvustasid töötubades Tiina Peterson, Liivi Türbsal, Ly Laane ja Madli Vahtramäe. Konverentsi  järelüritusena toimus ISSA liikmesriikide esindajate nõupidamine Jurmalas. 
Täpsemalt loe konverentsist ISSA koduleheküljelt www.issa.nl
 
Lapse Huvikaitse Koja suvekool
23.-24. augustil said Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppekeskuses kokku Lapse Huvikaitse Koja liikmesorganisatsioonide esindajad, et ühiselt arutleda ühingu tegevuse hetkeseisu ja tulevikuplaanide üle. MTÜ Hea Algus kuulub koja asutajaliikmete hulka. Selles suvekoolis oli esindatud 12 organisatsiooni erinevatest Eestimaa paikadest. Meie esindajatena osalesid Leelo Muru, Pille Arnek ja Liivi Türbsal. Ühiskoolituse käigus täpsustusid organisatsiooni ühised sihid ja osalejate soovid ning võimalused koos tegutsemiseks.
Täpsemalt loe huvikaitsevõrgustiku tegemistest Perede ja Laste Nõuandekeskuse koduleheküljelt: www.perenou.ee
 
 
PGS-i sihiseade ja väärtused
26. augustil korraldas Tartu Ülikooli Eetikakeskus õppekava üldosa teemalise arutelude sarja avaürituse `Põhikooli ja gümnaasiumi sihiseade ja väärtused`. Arutelu peaesinejateks olid prof Margit Sutrop ja prof Marju Lauristin, kes kommenteerisid põhikooli ja gümnaasiumi erinevat sihiseadet. Ühiselt arutleti, missuguseks peaks muutuma eesti kool, et võimaldada noortel elada õnnelikku elu, täita oma rolle tööelus, avalikus elus ja pereelus ning mida tuleks teha, et uues PGS-s sõnastatud sihiseade saaks tegelikus koolielus teostuda.
Tutvustati uut mängulist töövahendit, mis võimaldab koolides väärtusalaseid diskussioone korraldada ja väärtuste teemat praktilises kontekstis käsitleda.

Hea Algus peab väärtuskasvatust koolis ja lasteaias väga oluliseks. Rõõmustav oli, et TÜ Eetikakeskus väärtustab Hea Alguse kogemust ja kutsus Liivi Türbsal´i arutelule Hea Alguse kogemusi vahendama .

Vaata ka Hea Alguse blogi